POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. WSTĘP

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem e-promed.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@e- promed.pl oraz telefonu: 75 641 71 01.

   Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,

   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

  4. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

  2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,

   2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,

   3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. kancelariom notarialnym lub prawnym, innym placówkom medycznym i kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

  4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

   1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

   2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

   3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   5. przenoszenia danych do innego administratora,

   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

   7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
    – na zasadach określonych w RODO.

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

  2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

  1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują nam Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu umówienia wizyty, zamówienia recepty lub uzyskania porady), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

  1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

   1. czas niezbędny do realizacji zapytania lub obsługi zgłoszenia, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,

   2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

  1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przekazane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FACEBOOK

  1. "PROMED" Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/centrummedycznepromed (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

   1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

   2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

  1. Administrator ma prawo do przetwarzania:

   1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,

   2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

   3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

  2. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:

   1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz

   2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub

   3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

  1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

   1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

   2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

   3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.

  2. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

  1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

  3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), "PROMED" Sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

   1. w niniejszym dokumencie,

   2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,

   3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  4. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:
   https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

  1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, udostępnionego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

  3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

  1. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

  1. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  2. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Zasady korzystania z plików cookies zostały opisane w dostępnej poniżej „Polityce cookies”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu dostępnego pod adresem e-promed.pl.

  1. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych usługodawców lub innych współpracujących z Administratorem podmiotów (np. Google LLC, Meta Platforms Ireland Limited). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, który odwiedza inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

  2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

   1. rozwoju technologii,

   2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

   1. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

  1. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

  1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 01.04.2022 r.

 

POLITYKA COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu na stronie internetowej dostępnej pod adresem e-promed.pl plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak IndexedDB i Web Storage).

  2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

  3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

  4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   2. tworzenie anonimowych analiz i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

  1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

   1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;

   2. wygenerowany unikatowy numer;

   3. czas przechowywania pliku.

  2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

   1. Ze względu na źródło pochodzenia:

    1. tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora;

    2. tzw. third-party cookies - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC).

   2. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

    1. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

    2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

  3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

   2. funkcjonalne pliki cookie – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części Serwisu i Aplikacji mogą nie działać prawidłowo (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);

   3. analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO –„zgoda”).

  1. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

   1. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych (np. Mapy Google, Skype).

   2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu (np. za pomocą narzędzi Google);

   3. w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

  2. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:

   1. IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane;

   2. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

   3. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

  1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych usługodawców lub innych współpracujących z Administratorem podmiotów (np. Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

  1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji.

  2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu oraz korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych na platformie internetowej SeniorApp, co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

  3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

  4. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
  5. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych
   – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

   1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

   2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

   3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie- plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16- ede5947fc64d

   4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge- i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a- c582b4e640dd

   5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

   6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265